Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky internetového obchodu

Fajnautopotahy.cz

1) Provozovatel internetového obchodu

Na stránkách www.fajnautopotahy.cz je provozován internetový obchod, prostřednictvím kterého jsou nabízeny autopotahy a další zboží.

Provozovatelem je David Plíva, Orlice 249, 561 51  Letohrad

IČO : 63197120

DIČ : CZ7605143667

2) Smluvní strany

a) prodávající
David Plíva, Orlice 249, 561 51  Letohrad

IČO : 63197120

DIČ : CZ7605143667


b) kupující:
fyzická nebo právnická osoba. Kupující se zavazuje, že do registrace, objednávek a při ostatní komunikaci s provozovatelem internetového obchodu vyplnil údaje identifikující jeho osobu správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely identifikace kupujícího vedoucí ke správnému a včasnému doručení objednaného zboží. 

 

3) Osobní údaje

Respektujeme Vaše soukromí :

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje :

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti :

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí :

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky a programu "Ověřeno zákazníky") a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Máte právo, kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

4) Předmět kupní smlouvy

a) závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

b) závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.
c) předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do názvu, množství a ceny v objednávce kupujícího.

5) Práva a povinnosti smluvních stran

a) místo dodání a výdeje
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží.

b) objednávka
Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 3 pracovní dny, počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána na e-mailovou adresu internetového obchodu. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:
- po vzájemné dohodě obou stran
- ze strany kupujícího do doby následného potvrzení objednávky

- prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží již není k dostání
- v případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.


c) způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží, prodávající si vyhrazuje možnost nevyhovět jakémukoliv dalšímu požadavku kupujícího při objednání zboží.. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě (Česká pošta nebo jiný dopravce).


d) doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře zpravidla prostřednictvím České pošty a Zásilkovny. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. 6.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

6) Cena a platební podmínky

a) cena
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v internetovém obchodě na stránkách www.fajnautopotahy.cz. Kupní cena v internetovém obchodě je uvedena včetně  21 % DPH. Kupní cena je zpravidla uhrazena kupujícím při předání zboží, případně jiným způsobem dle dohody obou smluvních stran. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a převodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. Kupní cenu inkasuje zplnomocněný zástupce smluvního dopravce (zpravidla České pošty a Zásilkovny), pokud není platba provedena jiným způsobem.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú. 222746051/0600, vedený u společnosti Moneta Money Bank a.s.

 b) cena za dopravu

Cena za dopravu na území České republiky je- Česká pošta: 109,- Kč při platbě za zboží bezhotovostním převodem předem a 139,- Kč při platbě dobírkou, Zásilkovna: 59,- Kč při platbě za zboží bezhotovostním převodem a 89,- Kč při platbě dobírkou, Balíkovna: 65,- Kč při platbě předem převodem a 95,- Kč při platbě dobírkou, DPD Kurýr: 139,- Kč při platbě předem převodem a 169,- Kč při platbě dobírkou.

Cena dopravy  je přiúčtována k celkové ceně zboží v objednávce.

Jestliže cena produktů překročila 1700,- kč, nebude cena za dopravu přiúčtována.

Doprava Slovensko na adresu činí 190,- Kč a platba je možná pouze dobírkou. Na výdejní místo Slovensko také platba jen dobírkou a cena je 115,- Kč. Platba v EUR dle aktuálního kurzu dopravce.

7) Odstoupení od kupní smlouvy

a) kupující
Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného, bez známek užívání a opotřebení, předmětu koupě v původním obalu včetně příslušenství nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě.

Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a upraveného na přání zákazníka (autopotahy šité na míru na zakázku spadají do této kategorie). Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 53 Občanského zákoníku.

Na autopotahy na míru seriově vyráběné se možnost vrácení zboží vztahuje (možnost odstoupit od kupní smlouvy), jsou to veškeré autopotahy, které nemají v popisu uvedeno, že se vyrábí na zakázku, tedy až po objednání zákazníkem.


b) prodávající
Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

8) Záruka, reklamace vad předmětu, koupě

a) záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců u výrobků univerzálního typu a seriové výroby a 6 měsíců na výrobky zakázkové výroby - autopotahy šité na míru po objednání.
b) oznámení vady
Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající , nebo u jiných odborně způsobilých osob.

9) Závěrečná ustanovení

a) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto podmínkách se řídí platnými právnímy předpisy ČR.


b) Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 1. 8. 2010

c) Poslední aktualizace obch. podmínek 15.2. 2021


10) Schválení všeobecných podmínek ze strany kupujícího

V okamžiku, kdy kupující v internetovém obchodě www.fajnautopotahy.cz  odešle závaznou objednávku, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Všeobecné smluvní podmínky řádně prostudovány a jsou tak akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

V Letohradě 15.2. 2021